Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chiều ngày 25/3/2018, tại hội trường công ty , Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt nam đã tổ chức: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự và chỉ đạo đại hội có: Đồng chí: : Đinh Hoàng Liên – Chủ tịch HĐQT; Đồng chí: Cao Văn Thái – P. Chủ tịch HĐQT công ty; Về dự Đại hội còn có các Ông/ Bà Đại diện cho Đảng bộ, BCH Công Đoàn, BCH Đoàn thanh niên của Công ty. Các Ông/ Bà là lãnh đạo các Phòng ban/ PX cũng như toàn thể các CBCNV các Phòng ban, trong công ty cùng toàn thể 26 cổ đông đại diện cho 68.500.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018; thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương, tích cực, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt nam đã hoàn thành 100% chương trình Đại hội đã đề ra.  Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề với sự đồng thuận và nhất trí cao.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *